facebook

Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности

Консултативен съвет

 • доц. д-р Екатерина Тодорова (Председател)
 •                                                                                                                                     

  Доц. д-р Екатерина Тодорова е магистър по логопедия и доктор по психология. Работи в областта на говорната и езиковата патология. Доцент по обществено здраве към Нов български университет. Един от водещите специалисти в областта на дислексията. От 2016 до 2020 г. е Декан на Бакалавърски факултет.

  Основоположник и ръководител на Системата за тюторство в НБУ.

  Притежава ПЪРВА професионално-квалификационна степен, ДИУУ, СУ “Св. Климент Охридски”, както и множество свидетелства за професионална квалификация в областта на диагностиката и терапията на различни нарушения в развитието.

  Член е на Управителния съвет на Българската асоциация по дислексия и на Управителния съвет на Института за психично здраве и развитие, също така е член на Дружеството на психолозите в България и на Националното сдружение на логопедите в България.

  Автор е на книгите: „Диагностика на езиков дефицит при дислексия“ І и II, „Специфични артикулационни нарушения през детството“, „Артикулационни нарушения – Ръководство за терапия“, „Ръководство за прилагане на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците“, „Дислексия“.

  Преподава в курсове като:


  LOGB502 Онтогенеза на комуникативната компетентност, фонетика и фонология, билингвизъм
  LOGB605 Артикулационни нарушения при деца и възрастни
  LOGB703 Диагностика и терапия на езикови нарушения

  LOGB802 Диагностика и терапия на нарушения на четенето и писането - деца и възрастни
  SODB103 История на логопедията
  SODB213 Психология на лица с комуникативни нарушения
  SODB215 Езикова и речева патология

  Има отлични организационни и комуникативни умения, както и много висока степен на емпатия за работа с деца и възрастни с нарушения в развитието.

 • проф. Ивайло Търнев, д.н.
 •                                                                                                                                 

  Проф. д-р Ивайло Търнев, д.м.н.  е член на Настоятелството и преподавател в департамент „Когнитивна наука и психология“ на НБУ. Началник е на Клиниката по нервни болести и е председател на Комисията за лечение на редки болести в УМБАЛ „Александровска“. Ръководител е на Експертния център за наследствени неврологични и метаболитни заболявания.. Член е на Националната комисия по редки болести при Министерството на здравеопазването и консултант на НЗОК по редки болести. Председател е на българските дружества по невромускулни заболявания и по епилепсия. Член е на УС на Българското дружество по неврология, на Световното дружество по невромускулни заболявания и на Европейската мрежа по невромускулни заболявания. Има специализации по неврогенетика в Оксфордския Университет „Джон Радклиф”, както и по невромускулни заболявания в Института по миология „Антоан Бабински” в Париж.

  Създател е на професията – здравен медиатор.

  Ръководител на над 60 научни проекта със световен принос за развитието на невронауките и на 40 социални проекта.

  Заради всеотдайната си работа в помощ на хората с увреждания е удостоен с наградата за гражданска доблест на фонда "Димитър Паница".

  Като откривател на тринайсет редки наследствени заболявания, получава българската награда National Medical Awards 2018 за цялостен принос.

  Има над 300 научни публикации, голяма част от които в международни списания

  В НБУ води курсове като:

  GENB008 Човешкият мозък
  PSYB700 Невропсихология
  PSYB703 Неврогенетика

 • доц. д-р Маргарита Станкова-Стоянова
 •                                                                                                                          

  Доц. д-р Станкова е завършила Медицинския университет, София със специалност медицина. В НБУ завършва и МП "Комуникативни нарушения". Доктор е по медицина, специалност психиатрия. От 2016 г. е ръководител на департамент „Здравеопазване и социална работа“ в НБУ.

  Научните й интереси са в областта на: психичните разстройства; нарушенияте в развитието; поведенческите и емоционалните разстройства в детството; темпераментови профили и комуникативни нарушения при деца, терапевтични подходи при лица с комуникативни нарушения - практики, основани на доказателства, генерализирани разстройства на развитието.

  Участвала е в редица проекти, като: “Терапия на деца със заекване в училищна възраст”, „Подобряване на качеството на живот на хора с ментални нарушения”, “Интеграция на лица с увреждания и речеви нарушения чрез терапия и стимулиране на комуникативната активност”, „Скрининг и слухова рехабилитация на роми”,  „Подкрепяща комуникативна среда за интегрирано обучение на деца с нарушени възприятия”, „Студентски практики в училище за превенция на агресия и поведенчески проблеми”, “Чудото да говориш отново”, „Специални способности и таланти – закономерности на когнитивните процеси при хора с увреждания”, „Интеграция на деца с комуникативни нарушения”.

  Автор е на текстове в над 30 книги, сборници и учебници.

  В НБУ води курсове като:

  GENB033 Невробиологични основи на човешкото поведение

  OOOK232 Човешкото здраве

 • гл. ас. д-р Светлозар Василев
 •                                                                                                                            

  Гл. ас. д-р Светлозар Василев има диплома по медицина и по психиатрия. Освен това е доктор по психология и главен асистент в Нов български университет.

  Член е на международната психоаналитична асоциация, Българската психиатрична асоциация, Европейската психоаналитична федерация и на Международната асоциация за ранни психози.

  Автор е на десетки статии и студии в български и международни издания.

  Води курсове като:

  OOOK039 Човешки отношения
  SODB300 Психични разстройства (възрастни)
  SODB504 Координиране (водене) на случая: принципи
  SODB528 Тялото и умът на човека и ранното им развитие
  SODB622 Психиатрична оценка
  SODB842 Социална работа по случай: лица с асоциално поведение и правонарушители
  SODB846 Социална работа със случай: жертви на насилие

 • ас. Георги Цонев
 •                                                                                                                 

  Магистър филолог; докторант на НБУ.

  Редовен преподавател и асистент.

  От 2014 г. е програмен консултант на общообразователните курсове за умения по български език; член на Програмен съвет по българистика; член на Екип за консултиране на студенти и преподаватели при работа с дислексия; член на Кандидат-студентска комисия за прием в МП „Реклама и бранд мениджмънт“ и МП „Brand Management“.

  Основните му изследователски интереси са в областта на: интернет лингвистиката, интернет семиотиката (моделите за конструиране на виртуални социални светове), (пост)структуралните теории за текста, четивна култура, философията на езика. Интересува се също и от: лингвистична антропология, езикова прагматика, съвременен български език, речеви нарушения.

  Има експертиза в областта на: интернет лингвистиката, интернет семиотиката, социалните медии, дигиталната наратология, съвременния български език и езиковото тестване

  Като преподавател работи в областта на: съвременния български език, комуникативната граматика, говорна култура, презентационни умения, академично писане, критическа история на социалните медии, интернет лингвистика, интернет семиотика.

  Член е на International Association for Semiotic Studies

  Има публикации в български и световни издания.

  Някои от курсовете, които води, са:

  OOOK610D Български език

  OOOK700 Български език

  OOOK700R Български език (електронно обучение)

  OOOK705 Български език - академично писане и говорене

  OOOK710 Български език - редактиране и дебатиране

  OOOK712 Творческо писане

 • Венета Василева - Кузманова
 • Магистър по логопедия и бакалавър по психология.

  Работи както логопед и психолог в „Центъра за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст“ към НБУ.

  Научни й интереси са в областта на: нарушения в развитието; поведенчески и емоционални разстройства в детството; генерализирани разстройства на развитието; когнитивни нарушения при деца и възрасни.

  Участва в проекти, като: “Интеграция на лица с увреждания и речеви нарушения чрез терапия и стимулиране на комуникативната активност”; "Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресия и други негативни прояви"; "Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД

  Има публикации в: „Терапевтичен албум за работа с лица с речеви нарушения“, „Логопедия“ – V национална конференция 2006 г., „Артикулационни нарушения – Ръководство за терапия 2008 г.“, „Методологии за работа с деца със СОП Наръчник за учители и педагогически съветници 2012 г.“, Сборник доклади от международна конференция "Логопедична диагностика" 2016 г.

 • Сава Керелезов
 •                                                                                                       

  Бакалавър по „Българистика“ в НБУ, притежава професионална квалификация за „Обучител в организацията“ и различни сертификати по управление на качеството.

  Има интереси и компетенции в областта на: културологията, семиотиката, психологията, формите на преподаване и оценяване на знания и умения, управление на качеството, управление и развитие на човешките ресурси и др.

  Директор е на Бакалавърски факултет от 2012 г., като преди това е бил Директор на Центъра за качество и оценяване, където е отговарял за: кандидатстудентския тест на НБУ – ТОП, Общообразователните изпити по български, чужд език и компютри, Анкетата сред студентите за удовлетвореност от курс и преподавател, обучението на преподаватели и служители на университета.

  Обучител по: Форми и методи на оценяване; Работа с Мудъл,  Подобрения в административното обслужване, Работа с лични данни и др.

  Консултант на МОН по въпросите на външното оценяване в средното образование. Консултант на Центъра за контрол и оценка на качеството в образованието (ЦКОКО) към МОН по въвеждането на тестовете в матурите.

  Участва в проекта за подпомагане на студенти с дислексия в НБУ.

  Участва в разработването и реализацията на Системата за тюторство в НБУ.

 • Маринчела Пеева
 • Следва в бакалавърска програма „Маркетинг“ на НБУ с дистанционна форма на обучение
  Участва в:

  • международни събития за млади глухи хора
  • фестивал за изкуство и талант за глухите
  • едногодишен обмен за международна програма за глухи лидери в Дания

  Преминава курс „Академия за жени предприемачи в НБУ“ и спечелва приз за социален бизнес "Stray Sheep" с цел насърчаване и мотивиране на ентусиазирани млади хора за научаване на жестов език, за да станат преводачи и така да се актуализира платформа за начинаещи и напреднали курсисти по български жестов език;

  Доброволства в различни инициативи за младежката глуха общност – представлява младежката глуха общност и в България, и в Европа

  Личните й стремежи са свързани с: 

  • по-добър достъп за глухите по време на лекции – например осигуряване на жестов превод или лична консултация с преподавател/асистент за глухите студенти
  • преодоляване на бариерите в общуването с глухите хора чрез обучения и семинари за глухата общност в България и по български жестов език 
 • Моника Андрейчева
 • Студент в бакалавърска програма „Журналистика“ в НБУ.

  Завършва средно образование със специалност Информационни технологии.

  Има интерес към модерните технологии и изкуствения интелект, както и към тяхното развитие и влиянието им върху света на хората днес.

  От ранна детска възраст пише. Участва в много рецитали и представления. Когато чете, се интересува не само от съдържанието, но и от същността на построяването на творбата.

  Занимава се със създаване и обработка на звукови ефекти, Слуша музика, интересува се от нейното създаване но от гледна точка на техническата (студийна) част.

  Обича да помага и да споделя опит.